Telefon: 503 162 325

Prawo organizacji pozarządowych

Doceniamy doniosłą rolę, jaką w demokratycznym państwie prawa spełniają organizacje pozarządowe. Wspieramy wszelkie formy aktywności obywatelskiej i jesteśmy w pełni świadomi problemów z jakimi w toku swojej bieżącej działalności muszą borykać się fundacje i stowarzyszenia. Dlatego też oferujemy tym organizacjom profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej rozliczaną według specjalnych, preferencyjnych stawek wynagrodzenia.

Proponowane przez nas usługi obejmują m. in. :

  • opracowanie aktów statuujących organizacje pozarządowe oraz rejestrację takich organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • obsługę prawną wydarzeń istotnych dla organizacji pozarządowych (walne zebrania członków, zmiany w organach organizacji itd.),
  • bieżące doradztwo prawne, polegające m. in. na opiniowaniu przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe w ramach działalności statutowej oraz opracowywanie umów cywilnoprawnych (umowa sponsorska, umowa stałego partnerstwa),
  • optymalizację podatkową organizacji pozarządowych (wnioski o interpretację indywidualną przepisów podatkowych w sprawie możliwości korzystania przez organizacje ze zwolnienia z CIT).
  • pomoc prawną w uzyskaniu przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego, obejmującą dostosowanie statutów do wymogów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przygotowanie wniosków i zmianę wpisu w KRS, ocenę dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działalności pożytku publicznego, reprezentację organizacji w toku postępowania rejestrowego,